Jak zaúčtovat leasing? V obchodním ani občanském zákoníku není leasing přímo upraven. Z hlediska obchodního práva se jedná o tzv. nepojmenovanou smlouvu, ve které se kombinují prvky kupní a nájemní smlouvy.

Leasing je výhodnější pro firmu než pro fyzické osoby. Díky leasingu může firma koupit automobil, aniž by měla celou finanční hotovost a již během splácení jim vydělává a oni pak mohou leasing bez problémů splácet. Problém může nastat při účtování leasingu. Pokud nejste sběhlí v účetnictví, vyplatí se vám využít služeb kvalifikovaného účetního či daňového poradce.

Co je to leasing a jak se provádí zaúčtování leasingu

Z účetního hlediska se leasing řadí pod pojem „nájem“, podle toho se pak i postupuje během jeho účtování. Na rozdíl od mezinárodních účetních standardů (MÚS) české účetní předpisy vycházejí z pojmu tzv. právního vlastnictví, zatímco MÚS vycházejí z pojmu ekonomického vlastnictví, kdy nájemce je jakýmsi „ekonomickým vlastníkem“. Zákon o daních z příjmů používá pro leasing termín „finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku“, přičemž pro daňovou uznatelnost nájemného stanovuje tyto podmínky: omezení předmětu finančního pronájmu, omezení doby trvání nájmu, omezení kupní ceny při odkoupení majetku, povinnost zařadit majetek do obchodního majetku, povinnost nájemce odkoupit majetek po skončení nájmu.
Předmětem finančního pronájmu je hmotný majetek, který lze odepisovat a doba pronájmu trvá alespoň takovou dobu, po kterou lze hmotný majetek odepisovat. Doba pronájmu se počítá ode dne, kdy byl předmět pronájmu přenechán nájemci. Zákon dovoluje, aby sjednaná doba finančního pronájmu mohla být i kratší, v tomto případě však dojde ke změně cenové podmínky (kupní cena při odkoupení musí být vyšší, než byla jeho zůstatková cena v případě nerovnoměrného odepisování). Po uplynutí doby pronájmu dojde k převodu vlastnických práv mezi nájemcem a pronajímatelem u předmětu pronájmu. Dojde k odkoupení najatého majetku, což znamená, že nájemce je povinen odkoupit předmět pronájmu po uplynutí doby. Může dojít také k postoupení leasingové smlouvy, což znamená, že dochází ke změně jedné ze smluvních stran. Původní nájemce přenechá svá práva a povinnosti novému nájemci. Podmínky smlouvy se v tomto případě nemění a původní platební kalendář zůstává nezměněn.

Varianty účtování leasingu

Existují dvě varianty účtování leasingu. Buď můžete účtovat jednotlivé splátky (včetně akontace), nebo zaúčtujete celý závazek z leasingové smlouvy. Před uzavřením leasingové smlouvy byste si měli ověřit, jestli z ní plyne povinnost nebo právo na odkoupení předmětu leasingu po uplynutí doby. Měli byste vědět i pořizovací cenu předmětu leasingu.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.